MISIR’DA TÜRK DİZİ FİLMLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİNE ETKİSİ

Dublin Core

Title

MISIR’DA TÜRK DİZİ FİLMLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİNE ETKİSİ

Author

Kezel, Elif
ÇETİN, Mustafa

Abstract

Özet Bu çalışmanın amacı yaygın eğitim kapsamında, Mısır’da Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe’nin öğrenimi üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Dil öğretiminde görsel ve işitsel araçların etkisi büyüktür. Bugün teknolojinin hızla gelişmesiyle görsel ve işitsel araçların sayısı artmış; dil öğrenimi kolaylaşmıştır. Diziler bu görsel-işitsel araçlar yoluyla Türkçe öğrenimine önemli bir katkı yapmaktadır. Diziler konuları ve içerikleri ile dil öğretiminin yanı sıra kültürü de aktarmaktadır. Mısırla Türkiye arasında geçmişe dayanan dilde ve kültürde derin bir müştereklik bulunmaktadır. Bu yüzden Türk dizileri Mısır’da ilgiyle izlenmektedir. Mısır halkı diziler sayesinde güncel Türkiye Türkçesine aşinalık kazanmakta ve temel kalıp ifadeleri öğrenmektedir. Bunun Türk ve Mısır halkları arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirdiği, toplumlar arası dayanışmaya katkı yaptığı anlaşılmaktadır. Türk dizilerinin dost ve akraba topluluklar hatta başka uluslarla diyalogda ve kültürel değerlerimizin aktarımında önemli bir yeri olduğu görülmüştür. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi ile Mısır’da yaşayan 126 kişiye anket uygulanmış; veriler tarama yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada ulaşılan veriler analiz edilerek dağılımları ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. Verilerden Türk dizilerinin, Mısır halkının Türkçe öğrenmesine yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde film ve dizilerin etkileri üzerinde durulmalıdır. Anahtar Sözcükler: Mısır, Türk dizileri, Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi, kültür aktarımı, iletişim araçları. THE EFFECT OF TURKISH SOAP OPERAS ON THE ARABIAN NATIVE SPEAKERS IN TURKISH LANGUAGE LEARNING PROCESS IN EGYPT Abstract The goal of this work is to show the effects of Turkish TV series on learning Turkish as a foreign language in Egypt. The effect of visual and aural sources in language learning is important. Today by the help of rapid development in technology the number of visual and aural tools has increased that makes language learning easier. Turkish soap operas form a significant part of this visual-aural resources. TV series reflect on the culture as well as language learning with their topics and contents. In this work, survey results are collected from 126 people living in Egypt by using qualitative research method. Distribution and percentages are calculated after analyzing the obtained data from the research. It has been concluded that Turkish TV series have been helping Egyptians to learn Turkish language. It should be emphasized on the effect of Turkish films and TV series in foreign language teaching. Keywords: Egypt,Turkish series, teaching Turkish as a foreign language, cultural Transformation , Comunication Tools .

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2016

Extent

3591

Document Viewer