Browse Items (194 total)

  • Tags: K Law (General)

10-drustveni-ogledi-huseinspahic.docx
Sažetak: Članak koji se nalazi pred nama opservira pitanje kriterijuma kojima su se rukovodili zakonodavci prilikom kreiranja zakonskih nasljednih redova u BiH. U tom smislu u radu smo analizirali dvije ključne činjenice, i to: srodstvo i (van)bračnu…
Author: Husejinspahić, Ajdin

13-drustveni-ogledi-muharemovic.docx
Summary: Peacekeeping missions represent an important and significant part in the United Nations (UN) security system. Although this peacekeeping missions (PKM) aim to protect human rights, maintain security and peace, within this operations…
Author: Muharemović, Mahir

7-drustveni-ogledi-mutapcic.docx
Sažetak: Entitetski zakoni o obligacionim odnosima, kao osnovni pravni propisi koji regulišu institut zastare, predviđaju različita rješenja po pitanju općeg zastarnog roka, što je neodrživo sa stanovišta ustavno pravnih rješenja koja proizilaze iz…
Author: Mutapčić, Hamid

9-drustveni-ogledi-oruc.docx
Sažetak: U radu je obrađen institut prava preče kupovine kao sadržajni element suvlasništva sa posebnim akcentom na suvlasničke zajednice na nekrentinama u pravu BiH. S tim u vezi, razmatrana su osnovna pitanja ovog instituta kao: pitanje pravne…
Author: Oruč, Esad

11-drustveni-ogledi-poljic.docx
Sažetak: Predmet rada je način rješavanja privatnopravnih odnosa sa međuentiteskim elementom u statusnim i nasljednim odnosima u pravu Bosne i Hercegovine. Radi se o materiji međunarodnog privatnog prava iako se odlučuje o interlokalnom sukobu…
Author: Poljić, Adis

12-drustveni-ogledi-rasevic.docx
Sažetak: U ovom članku istražuju se problemi sudske kontrole zakonitosti podzakonskih akata institucija BiH. Polazeći od stava da se načelo vladavine prava, između ostalog, ostvaruje sveobuhvatnom sudskom kontrolom zakonitosti podzakonskih akata…
Author: Raščević, Živorad

14-drustveni-ogledi-cizmic.docx
Sažetak: Neposredna demokratija predstavlja učešće građana u procesima donošenja odluka od interesa za cjelokupnu društvenu zajednicu. Na taj način se najneposrednije ostvaruje volja naroda, jer rađani u cijelosti učestvuju u vršenju vlasti. Dakle,…
Author: Čizmić, Mirsad

7-drustveni-ogledi-alihodzic-7.pdf
The author of the paper analyzes the opinions and decisions of the European Court of Justice that established the external competence of the EU to regulate issues in the field of private international law with third countries. Activism of the…
Author: Alihodžić, Jasmina

11-drustveni-ogledi-begic-razic-11.pdf
According to Constitution of B&H, as well as constitutions of entities and cantons, Bosnia and Herzegovina is a state of human rights in full capacity. International instruments which guarantee a wide range of human rights and freedoms are integral…
Author: Begić, Zlatan Razić, Selma

Author: Centar za društvena istraživanja, Internacionalni Burč univerzitet
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2